ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 100ක්

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ශ්‍රී ලංකාවේ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ට මූල්‍ය පහසුකම් සඳහා වැඩි ප්‍රවේශයක් ලබා දීමට සහ ආර්ථික අර්බුදය සහ දේශගුණික විපර්යාස වැනි බාහිර කම්පනවලට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ගොඩනැගීම සඳහා ඩොලර් මිලියන 100 ක ණයක් අනුමත කරයි. කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයේ තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරන අතර රටේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට 52% ක දායකත්වයක් සපයයි. මූල්‍ය ආයතන හරහා, අපනයන, සංචාරක, තාක්‍ෂණය, කෘෂිකර්මය සහ නිෂ්පාදන අංශයන්හි කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සඳහා ණය පහසුකම් සැලසීම මේ යටතේ සිදු කෙරේ.